วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2560

FavouritesEmail

Teacher Training Program 200 Hours

Course ผลิตครูสอนโยคะในแนวทางของ My Peace Yoga

ได้รับการรับรองจาก World Yoga Alliance

โดยมี Concept ของการผลิตครูดั่งที่ครูโน้ตได้กล่าวไว้บทความนึงว่า

“การเป็นครูโยคะที่ดีไม่ได้แค่มาจากว่าเราทำอาสนะต่างๆได้ดีอย่างเดียว

แต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจระบบโยคะอย่างเป็นองค์รวมครูที่ดีจึงไม่มีความจำเป็น

ที่จะต้องฝึกท่ายากๆหรือทำร่างกายให้พิศดารที่สุดเพื่อให้นักเรียนหรือคนทั่วไปศรัทธา

ขอแค่มีความเข้าใจศาสตร์โยคะใช้การถ่ายทอดแบบมีเมตตาธรรมแก่ศิษย์เป็นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า

ระหว่างศิษย์และครูจะเกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์”

โดยครูที่ผ่านหลักสูตรทุกท่านจะได้รับใบประกาศอย่างเป็นทางการจากองค์กรและสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

หรืองาน Events, Internship Etc. ต่างๆได้ภายในระยะ 3 ปี ซึ่งกิจกรรมต่างๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ใน 

www.worldyogaalliance.com

โดยจะจัดปีละ 2 ครั้ง เดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกๆปี

 

This course is for those who want to be a Yoga teacher.

My Peace Yoga is guarantied by the World Yoga Alliance,

which has a concept of making new teachers as Teacher Note have said,

“ To be a good Yoga teacher doesn’t mean that you can do Asana only, but you must truly

understand the system of Yoga as a whole.  A good teacher doesn’t need to be able to do

the hard position or to do something extraordinary to catch learners’ attention, what they need

is to understand the principle of Yoga. As long as you are wiling to convey your knowledge with

mercy, there lives a teacher’s spirit in you.”

Every instructor who passes the courses will receive a certificate from the organization and

can participate in the events, internship, and etc. within 3 years. For more information about

the activities, you can visit www.worldyogaalliance.com In this year, we have arranged the

Yoga teacher-training course to be from June to August, information as follow…

Dates

Course:
Level:
Code Course Title Start Date Finish date Location Price*
yg-ttp-no2 Teacher Training Program #2   New ก.ย. 5, 2016 เม.ย. 24, 2016 Mypeace yoga studio (Nuan Chan 29) 59000.00 THB
yg-ttp-no3 Teacher Training Program #3  New ก.ย. 1, 2016 ก.ย. 30, 2016 Mypeace yoga studio (Nuan Chan 29) 59000.00 THB
yg-ttp-no4 Teacher Training Program #4  New มี.ค. 4, 2017 เม.ย. 23, 2017 Mypeace yoga studio (Nuan Chan 29) 59000.00 THB
yg-ttp-no5 Teacher Training Program #5  New ก.ย. 2, 2017 ต.ค. 23, 2017 Mypeace yoga studio (Nuan Chan 29) 59000.00 THB
yg-ttp-no6 Teacher Training Program #6  New มี.ค. 3, 2018 เม.ย. 22, 2018 Mypeace yoga studio (Nuan Chan 29) 59000.00 THB
yg-ttp-no7 Teacher Training Program #7  New ก.ย. 1, 2018 ต.ค. 21, 2018 Mypeace yoga studio (Nuan Chan 29) 59000.00 THB
yg-ttp-no8 Teacher Training Program #8  New มี.ค. 2, 2019 เม.ย. 21, 2019 Mypeace yoga studio (Nuan Chan 29) 59000.00 THB
*VAT excl.

List of interested parties

Course:
Level:
Code Course Title Location Price*
*VAT excl.

Login